CASA - ANALYSE & TAL 
NANNASGADE 28
DK-2200 KØBENHAVN N

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Juli 2009.


Af Heidi Sørensen.
Forskningsprojektet: ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet, CASA og Aalborg Universitet.

Rapporten kan rekvireres hos CASA. Pris kr. 104,- + moms.

Denne undersøgelse sætter fokus på temaet: Hvordan forstås fattigdom i Danmark i 2009?

Undersøgelser viser, at fattigdommen ikke er elimineret i Danmark. Politi-kerne diskuterer fortsat fattigdom og i 2008 var der 176 artikler i de lands-dækkende dagblade, som indeholdt ordet fattigdom. I samme periode var socialt udsat nævnt 40 gange, socialt udstødt blev nævnt en gang, og det samme gjorde socialt marginaliseret

Der er imidlertid mange forskellige opfattelser af, hvad fattigdom er i Dan-mark og den uklarhed, som der er omkring begrebet i dag, er baggrunden for projektet Forståelser af fattigdom i Velfærds-Danmark. Formålet med den foreliggende rapport er, at undersøge hvilke forståelser af fattigdom der er i Danmark i 2009.

Undersøgelsen falder i to dele. For det første en undersøgelse af fremstil-linger af fattigdom i de landsdækkende dagblade i perioden 2007-2008 i form af en kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af artikler omhand-lende fattigdom i Danmark. For det andet en undersøgelse af forståelser af fattigdom gennem kvalitative interview med syv medlemmer af Folketin-gets socialudvalg fra forskellige partier.

Projektet er del af forskningsprojektet Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag, der er initieret i et samarbejde mellem Rådet for Socialt Udsatte og en forskergrupper under Sociologisk Institut ved Københavns Universitet omfattende forskere ved CASA, Øko-nomisk Institut ved Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Sociologisk Institut.


Download rapportNyheder

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2016 tirsdag d.24. maj kl.16.30 som afholdes på Vesterbrogade 124 B 3. sal. Se indkaldelse her

Der er følgende forslag til generalforsamlingen. Se dem her

Bestyrelsen har udarbejdet følgende skriftlige beretning. Læs beretningen her


Social Årsrapport
fastslår, at 2015 var et trist år for socialpolitikken, de syge og de arbejdsløse.

Rapporten peger på, at den nye integrationsydelse, kontanthjælpsreformen og manglende løsninger på sociale problemer vil få fattigdommen, uligheden og afsavnene i samfundet til at stige.
Eksperter advarer om, at trygheden forsvinder fra det danske velfærdssystem, hvis udviklingen fortsætter.
Læs hvad Finn Kenneth Hansen fra CASA udtaler til Politiken om Social Årsrapport 2015 her                                 

CASA har deltaget i forskningsprojekt ”Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser” finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. Der er kommet seks rapporter og projektet er afsluttet med bogen ”Fattigdom, afsavn og coping.” som er udkommet på Hans Reitzels Forlag januar 2015.

Artiklen "Ulighedsproblemer i sygdomsbehandling" fra Søren Geckler i Tidsskrift for Socialpolitisk Forening peger på en række ulighedsproblemer der møder de ressourcesvage patienter, som er blevet behandlet for apopleksi (blodprop og blødning i hjernen) mellem 2010 og 2012. Artiklen bygger på rapporten "Afdækning af uligheder i behandling" af Søren Geckler og Henning Hansen, CASA 2014Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!