CASA - ANALYSE & TAL 
NANNASGADE 28
DK-2200 KØBENHAVN N

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Social Årsrapport 2006. Om Frivilligt socialt arbejde


Af CASA og Socialpolitisk Forening.
Rapporten kan rekvireres hos CASA, pris 100 kr. + forsendelse.

Velfærdsdiskussionen har domineret debatten de seneste år. Den har handlet meget om bekymringerne med hensyn til velfærden, set i lyset af de demografiske ændringer vi står overfor med en større andel ældre, i forhold til andelen som er på arbejdsmarkedet.
 
Den omfattende debat endte lidt som en fuser, både fordi Regeringen og statsministeren forfaldt til at handle i forhold til de aktuelle politiske problemer, og som det ofte går med politikere forfaldt til de kortsigtede løsninger.
 
I forbindelse med velfærdssamfundet og indsatsen i forhold til de dårligst stillede fremhæves ofte de frivillige sociale organisationer, som en vigtig medspiller. Til festlige lejligheder bliver de ofte trukket op af hatten og nævnt som aktører, som i højere grad skal inddrages i det sociale arbejde specielt i forhold til de socialt dårligt stillede. Men ofte bliver det ved talerne.
 
Social Årsrapport stiller derfor spørgsmålet: Hvad er det frivillige sociale arbejdes rolle i den aktuelle og fremtidige velfærdspolitik?
 
Regeringen har i bestræbelserne på at få flere i arbejde sat ydelserne ned for langvarige kontanthjælpsmodtagere og indvandre og flygtninge på kontanthjælp. Social Årsrapport har behandlet dette emne flere gange og sat fokus på virkningerne og konsekvenserne af denne politik. I dette nummer af Social Årsrapport bringer vi flere bidrag til denne problemstilling med analyser af forholdene for bl.a. flygtninge på starthjælp.
 
Derudover opsummerer vi de forskellige analyser, der foreligger på området, som klart og entydigt viser, at økonomiske incitamenter ikke har virkning i forhold til de dårligst stillede.
 
Social Årsrapport tilstræber gennem beretninger, talmateriale og analyser at belyse og vurdere de sociale forhold. Der er lagt vægt på en belysning af udviklingen i alle de forskellige sociale indkomstoverførsler og antal personer, som er arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.
 
Derudover er der på grundlag af forskelligt statistisk materiale, fx Beskæftigelsesministeriets DREAM-database, foretaget selvstændige analyser, fx af hvor længe ydelsesmodtagerne opholder sig i de offentlige ydelsessystemer, og hvilke tiltag og indsatser der virker for at få folk ud af forsørgelsessystemerne og blive selvforsørgende.


Download rapportNyheder

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2016 tirsdag d.24. maj kl.16.30 som afholdes på Vesterbrogade 124 B 3. sal. Se indkaldelse her

Der er følgende forslag til generalforsamlingen. Se dem her

Bestyrelsen har udarbejdet følgende skriftlige beretning. Læs beretningen her


Social Årsrapport
fastslår, at 2015 var et trist år for socialpolitikken, de syge og de arbejdsløse.

Rapporten peger på, at den nye integrationsydelse, kontanthjælpsreformen og manglende løsninger på sociale problemer vil få fattigdommen, uligheden og afsavnene i samfundet til at stige.
Eksperter advarer om, at trygheden forsvinder fra det danske velfærdssystem, hvis udviklingen fortsætter.
Læs hvad Finn Kenneth Hansen fra CASA udtaler til Politiken om Social Årsrapport 2015 her                                 

CASA har deltaget i forskningsprojekt ”Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser” finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. Der er kommet seks rapporter og projektet er afsluttet med bogen ”Fattigdom, afsavn og coping.” som er udkommet på Hans Reitzels Forlag januar 2015.

Artiklen "Ulighedsproblemer i sygdomsbehandling" fra Søren Geckler i Tidsskrift for Socialpolitisk Forening peger på en række ulighedsproblemer der møder de ressourcesvage patienter, som er blevet behandlet for apopleksi (blodprop og blødning i hjernen) mellem 2010 og 2012. Artiklen bygger på rapporten "Afdækning af uligheder i behandling" af Søren Geckler og Henning Hansen, CASA 2014Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!