CASA - ANALYSE & TAL 
NANNASGADE 28
DK-2200 KØBENHAVN N

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Fattigdom i EU-landene – og dansk fattigdom i europæisk perspektiv.

Af Finn Kenneth Hansen

EU har udnævnt året 2010 til fattigdommens år. Baggrunden er, at EU-medlemslandene på Lissabon-topmødet i 2000 blev enige om at arbejde for en nedbringelse af omfanget af fattigdom. Det hedder i kommunikeet fra topmødet, at målsætningen er en markant nedbringelse af fattigdommen i EU-medlemslandene frem mod 2010.

Rapporten ”Fattigdom i EU-landene – og dansk fattigdom i europæisk perspektiv” belyser fattigdommen i EU- medlemslandene. For det første hvor udbredt fattigdommen er i de forskellige medlemslande, og hvad det er for en fattigdom, vi ser i de forskellige medlemslande. Dernæst ses der på forskelle landene imellem, og hvad der kan forklare disse forskelle. Der ses på den økonomiske fattigdom afgrænset relativt i forhold til 60 %-grænsen og den faktiske fattigdom afgrænset ud fra materielle afsavn.

Der sættes fokus på udviklingen i de enkelte medlemslande, og på den måde kan man sige, at rapporten går tæt på, hvordan det går med opfyldelsen af Lissabon-målsætningen. I den sammenhæng ser rapporten på dansk fattigdom i et europæisk perspektiv.

Rapporten bygger først og fremmest på datakilder fra det Europæiske statistiske kontor – Eurostat. Derudover indgår fattigdomsrapporter fra OECD og EU, herunder de enkelte medlemslandes NAP-rapporter samt de rapporter, som er udkommet i forbindelse med tilbagemeldinger på de Nationale Handlingsplaner – Joint Report on Social Protection and Social Inclusion.
 
 
 
 
 
Pressemeddelelse:
Den 3. marts 2010
Rapporten belyser fattigdommen i EU-medlemslandene og viser, hvor udbredt fattigdommen er, og hvad det er for en fattigdom, vi ser i de forskellige medlemslande. Der sættes fokus på udviklingen i de enkelte medlemslande, og på hvordan det går med opfyldelsen af Lissabon-målsætningen om markant at reducere fattigdommen i EU.

EU har i mange år sat fattigdom på dagsordenen. Da det er vanskeligt at måle fattigdom, har man valgt at afgrænse dem, der er i risiko for fattigdom – dem som har en disponibel indkomst under 60 % af medianindkomsten i det land, de lever i.

Fattigdommen i EU – der er store forskelle
Man kan tale om en tredeling af EU-landene:
  • De lande, der har andele risikofattige under EU-gennemsnittet. Det gælder de nordiske lande, Holland, Ungarn og Tjekkiet med andele risikofattige på 10-12 %.
  • De lande, der ligger omkring gennemsnittet med en risikofattigdom på omkring 17 %. Det gælder lande som Tyskland, Belgien og Polen.
  • De lande, der har andele risikofattige over EU-gennemsnittet. Det gælder lande som Estland, Letland, Litauen, Spanien, Grækenland og Portugal med andele risikofattige på 20 % og derover.

Tager man hensyn til forskelle i leveniveau, bliver forskellene endnu tydeligere, og Danmark (og de nordiske lande) adskiller sig endnu mere markant fra de nye medlemslande, hvad angår fattigdomsproblemer og omfang.

Opgørelsen af materielle afsavn giver et tilsvarende billede og viser de samme forskelle mellem EU-landene.

Andelen af risikofattige stiger i flere lande
Udviklingen i EU-landene viser, at andelen af personer og familier, som lever i risiko for fattigdom, ikke er blevet mindre i perioden 2000-2008. I flere lande er fattigdomsproblemerne blevet større. Det gælder i de nye medlemslande Bulgarien, Rumænien og de baltiske lande, Letland og Litauen, men fx også i Tyskland og Belgien. Også de nordiske lande er alle kendetegnet ved, at andelen af risikofattige er steget i perioden 2000-2008.

Der er kun få medlemslande, hvor der er tale om en positiv udvikling. Det gælder særlig Irland, Frankrig og Portugal og få andre lande, hvor andelen af risikofattige er blevet mindre.

Udviklingen i risikofattigdommen målt absolut (fx i forhold til 2005), viser, at risikofattigdommen i EU-landene frem til 2008 er faldet i stort set alle lande, undtagen Danmark, Finland, Østrig og Luxembourg, som har uændrede andele risikofattige, og Belgien som har oplevet en stigning.

Indkomstoverførsler bidrager til lave andele risikofattige
Når Danmark og de nordiske lande har så lave andele risikofattige, skyldes det i høj grad omfanget og størrelsen af indkomstoverførsler. Analyser viser, at andelen af risikofattige falder markant i de nordiske lande i forhold til de øvrige EU-lande på grund af indkomstoverførslerne.

Det er baggrunden for, at EU (og OECD) fremhæver de nordiske lande i kampen mod fattigdom. Fremhævelsen skyldes ikke mindst, at de nordiske lande lykkedes via et bredt net af indkomstoverførsler at begrænse den relative fattigdom. For Danmarks vedkommende bidrager indkomstoverførslerne til en reduktion i andelen af risikofattige med 57 %, og i Sverige bidrager de med 58 %. Modsat finder vi lande som Italien, Spanien, Grækenland og Letland med en reduktion på mindre end 20 %.

Flere risikofattige i Danmark
Danmark tegner sig for en stigning i andelen af risikofattige i perioden 2000 til 2008 - en periode karakteriseret ved relativ høj vækst og et arbejdsmarked karakteriseret ved stigende beskæftigelse og fald i antallet af arbejdsløse og i antallet på kontanthjælp. Stigningen må i høj grad tilsiges de forringelser, der er sket i indkomstoverførslerne. Indkomstoverførslernes bidrag til reduktionen i andel risikofattige er klart blevet svækket i perioden og faldet fra 65 % i 2001 til 57 % i 2008.

Når vi ser på udviklingen i risikofattigdommen målt absolut, adskiller Danmark sig fra de øvrige europæiske lande. Andelen af risikofattige målt absolut falder i stort set alle EU-landene med undtagelse af Danmark, Finland, Østrig Luxembourg og Belgien.

_______________________________________________________

Henvendelse kan ske til:
Finn Kenneth Hansen, CASA, tlf. 33 32 05 55 eller pr. mail
 
 Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2016 tirsdag d.24. maj kl.16.30 som afholdes på Vesterbrogade 124 B 3. sal. Se indkaldelse her

Der er følgende forslag til generalforsamlingen. Se dem her

Bestyrelsen har udarbejdet følgende skriftlige beretning. Læs beretningen her


Social Årsrapport
fastslår, at 2015 var et trist år for socialpolitikken, de syge og de arbejdsløse.

Rapporten peger på, at den nye integrationsydelse, kontanthjælpsreformen og manglende løsninger på sociale problemer vil få fattigdommen, uligheden og afsavnene i samfundet til at stige.
Eksperter advarer om, at trygheden forsvinder fra det danske velfærdssystem, hvis udviklingen fortsætter.
Læs hvad Finn Kenneth Hansen fra CASA udtaler til Politiken om Social Årsrapport 2015 her                                 

CASA har deltaget i forskningsprojekt ”Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser” finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. Der er kommet seks rapporter og projektet er afsluttet med bogen ”Fattigdom, afsavn og coping.” som er udkommet på Hans Reitzels Forlag januar 2015.

Artiklen "Ulighedsproblemer i sygdomsbehandling" fra Søren Geckler i Tidsskrift for Socialpolitisk Forening peger på en række ulighedsproblemer der møder de ressourcesvage patienter, som er blevet behandlet for apopleksi (blodprop og blødning i hjernen) mellem 2010 og 2012. Artiklen bygger på rapporten "Afdækning af uligheder i behandling" af Søren Geckler og Henning Hansen, CASA 2014Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!