CASA - ANALYSE & TAL 
NANNASGADE 28
DK-2200 KØBENHAVN N

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Livet på de laveste sociale ydelser

- en kvalitativ undersøgelse om livsbetingelser og copingstrategier.
 
Af Maja Müller, John Andersen, Morten Ejrnæs og Jørgen Elm Larsen. Maj 2010. Trykt udgave kr. 115 + moms.

Rapporten tager udgangspunkt i en kvalitativ interviewundersøgelse af udvalgte familiers og personers oplevelser af at leve af de laveste sociale ydelser samt deres reaktionsmønstre herpå. Rapporten supplerer de kvantitative data, som de andre rapporter bygger på, og formålet er at nuancere og uddybe de konsekvenser, som de laveste sociale ydelser har ud fra familiernes og personernes egne fortællinger herom. Ved at lade modtagerne af de laveste sociale ydelser sætte ord på deres egen livssituation vil vi med illustrative beretninger og eksempler give et nuanceret billede af, hvordan deres liv påvirkes af de laveste sociale ydelser.
Interviewene er foretaget i foråret og efteråret 2009. Der er tale om en forløbsanalyse, hvor vi vil geninterviewe de samme interviewpersoner i foråret 2010 for at undersøge processen og udviklingen i forhold til konsekvenserne af at leve af de laveste sociale ydelser. Denne rapport er en delrapport, som indeholder resultater fra den første interviewrunde, og rapporten giver et øjebliksbillede af interviewpersonernes livssituation.
 
 

Rapporten er en ud af fire rapporter fra forskningsprojektet ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”. Baggrunden for forskningsprojektet er indførelsen af nye sociale ydelser, som ligger under det almindelige kontanthjælpsniveau og en række ændringer på kontanthjælpsområdet, som bl.a. indebærer en nedsættelse af kontanthjælpen for personer, som i seks sammenhængende måneder har været på kontanthjælp. Disse tiltag er gennemført med henblik på at øge kontanthjælpsmodtagernes incitament til at komme i arbejde. Der er tale om en nyskabelse i dansk socialpolitik og nye argumenter for at indføre lavere ydelser – starthjælp og introduktionsydelse – og automatisk nedsættelse af kontanthjælpsydelsen efter seks sammenhængende måneder på kontanthjælp. Bortset fra enkelte undersøgelser, som alene har set på de beskæftigelsesmæssige konsekvenser, er der på trods af denne nyskabelse ikke iværksat eller taget initiativer til forskningsprojekter, som bredere har sat fokus på at undersøge konsekvenserne af disse nye laveste ydelser. Dette manglende vidensgrundlag er baggrunden for forskningsprojektet, hvor formålet er at undersøge de forskellige konsekvenser, der følger af at have de laveste ydelser som forsørgelsesgrundlag, og vurdere de forskellige effekter det har at leve et hverdagsliv, hvor forsørgelsen er baseret på de laveste ydelser. Det er således personer og familier, der har de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag, der er i fokus i forskningsprojektet. Forskningsprojektet foregår i et samarbejde mellem Rådet for Socialt Udsatte og en forskergruppe under Sociologisk Institut ved Københavns Universitet omfattende forskere fra CASA, Økonomisk Institut ved Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

 Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2016 tirsdag d.24. maj kl.16.30 som afholdes på Vesterbrogade 124 B 3. sal. Se indkaldelse her

Der er følgende forslag til generalforsamlingen. Se dem her

Bestyrelsen har udarbejdet følgende skriftlige beretning. Læs beretningen her


Social Årsrapport
fastslår, at 2015 var et trist år for socialpolitikken, de syge og de arbejdsløse.

Rapporten peger på, at den nye integrationsydelse, kontanthjælpsreformen og manglende løsninger på sociale problemer vil få fattigdommen, uligheden og afsavnene i samfundet til at stige.
Eksperter advarer om, at trygheden forsvinder fra det danske velfærdssystem, hvis udviklingen fortsætter.
Læs hvad Finn Kenneth Hansen fra CASA udtaler til Politiken om Social Årsrapport 2015 her                                 

CASA har deltaget i forskningsprojekt ”Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser” finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. Der er kommet seks rapporter og projektet er afsluttet med bogen ”Fattigdom, afsavn og coping.” som er udkommet på Hans Reitzels Forlag januar 2015.

Artiklen "Ulighedsproblemer i sygdomsbehandling" fra Søren Geckler i Tidsskrift for Socialpolitisk Forening peger på en række ulighedsproblemer der møder de ressourcesvage patienter, som er blevet behandlet for apopleksi (blodprop og blødning i hjernen) mellem 2010 og 2012. Artiklen bygger på rapporten "Afdækning af uligheder i behandling" af Søren Geckler og Henning Hansen, CASA 2014Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!