Print denne artikel Print denne artikel  Tilføj til favoriter  E-mail side   
CASA - ANALYSE & TAL 
NANNASGADE 28
DK-2200 KØBENHAVN N

CASA's Nyhedsmail
CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder Download gratis rapporter
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.

CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål

Det ville være godt med en hotdog om fredagen!

- Undersøgelse af den frivillige skolemadsordning blandt elever i 7. klasse og deres forældre.
Marts 2010. Af Karl Vogt-Nielsen, Marianne Malmgren m.fl.
 
Børns sundhed er omdrejningspunktet for mange skolers arbejde med en kostpolitik og med skolemadsordningerne. Mens en række børn og forældre vælger at drage nytte af tilbuddet om mad på skolen, holder nogle sig udenfor.

Formålet med denne undersøgelse har været at analysere, i hvilket omfang forskellige forhold omkring madordningerne påvirker, hvem brugerne er og hvilke barrierer der er for et øget brug af skolemadsordninger – med en social vinkel.

Undersøgelsen har taget afsæt blandt de 38 skoler, som fik tilskud til en forsøgsordning. I forsøgsperioden var skolernes madordninger gratis, mens de efter forsøgsordningens udløb blev baseret på brugerbetaling. Fokus for undersøgelsen har særligt været på brugen af skolemadsordningen for elever på 7. årgang. Disse har i højere grad end yngre elever mulighed for til- eller fravælge en skolemadsordning og vælge andre løsninger.

Projektet bygger på 3 spørgeskemaundersøgelser:

  • En målrettet skolerne med henblik på at uddybe deres ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen. 29 skoler har besvaret spørgeskemaet.
  • En blandt eleverne på 7. årgang fordelt på 14 skoler. 586 elever har besvaret et elektronisk spørgeskema.
  • En blandt forældre til elever, som har besvaret elevskemaet. 280 forældre(par) har besvaret dette.

Undersøgelsen viser, at skoleelever i 7. klasse fravælger brugerbetalt skolemad, fordi et måltid koster for meget. De efterspørger lavere pris, flere betalingsformer end forud via internettet, mere at vælge imellem og større portioner. Næsten 3 ud af 4 elever synes, skolemaden er for dyr, og heraf synes ca. hver tredje, at den er alt for dyr. Blandt forældrene anses en pris på 14-15 kr. som rimelig, men blandt de socialt svagere familier skal prisen ned på 11 kroner for at den ses som rimelig - halvdelen af dagens typiske pris.

Halvdelen af eleverne i 7. klasse bruger skolemadsordningen, men de fleste kun en gang imellem.

Langt de fleste, som ikke benytter skolemadsordningen, begrunder det med, at de har mad med hjemmefra, og næsten hver tredje svarer, at de venter med at spise, til de kommer hjem. Hver tiende elev angiver, at de ikke – eller kun sjældent - spiser frokost. Blandt disse er der en klar social skævvridning, idet næsten halvdelen kommer fra socialt svagere familier.

Ensformigheden fremhæves ofte af eleverne. De efterlyser mere variation og meget gerne mad som forbindes med ”fast food”. Der er næppe tvivl om, at kan man kombinere ”sund mad” markedsført i en ”fast food-indpakning”, vil man tiltrække langt flere elever.

De 5 hyppigste begrundelser for ikke at bruge madordningen er:

  • Mine forældre synes maden er for dyr.
  • Det er for besværligt at betale.
  • Der er for lidt at vælge imellem – det er for ensformigt.
  • Jeg synes, portionerne er for små.
  • Jeg synes, det er for dyrt.

Også brug af svinekød afholder relativt flere fra de socialt svagere familier fra at benytte skolemadsordningen og der efterspørges et alternativ uden svinekød.

Næsten halvdelen af eleverne har penge med i skole – og af disse bruger over halvdelen penge på mad m.m. i skoletiden og på vej hjem fra skole. Undersøgelsen antyder, at hver tredje elev bruger penge på noget at spise og drikke uden forældrenes viden eller bruger flere penge end forældrene tror. Det tyder således på, at mange familiers udgift til elevens mad og drikke er højere end prisen på skolemaden og at forældrene ikke er opmærksomme herpå.
Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2016 tirsdag d.24. maj kl.16.30 som afholdes på Vesterbrogade 124 B 3. sal. Se indkaldelse her

Der er følgende forslag til generalforsamlingen. Se dem her

Bestyrelsen har udarbejdet følgende skriftlige beretning. Læs beretningen her


Social Årsrapport
fastslår, at 2015 var et trist år for socialpolitikken, de syge og de arbejdsløse.

Rapporten peger på, at den nye integrationsydelse, kontanthjælpsreformen og manglende løsninger på sociale problemer vil få fattigdommen, uligheden og afsavnene i samfundet til at stige.
Eksperter advarer om, at trygheden forsvinder fra det danske velfærdssystem, hvis udviklingen fortsætter.
Læs hvad Finn Kenneth Hansen fra CASA udtaler til Politiken om Social Årsrapport 2015 her                                 

CASA har deltaget i forskningsprojekt ”Konsekven­serne af de laveste sociale ydelser” finansieret af Rådet for Socialt Udsatte. Der er kommet seks rapporter og projektet er afsluttet med bogen ”Fattigdom, afsavn og coping.” som er udkommet på Hans Reitzels Forlag januar 2015.

Artiklen "Ulighedsproblemer i sygdomsbehandling" fra Søren Geckler i Tidsskrift for Socialpolitisk Forening peger på en række ulighedsproblemer der møder de ressourcesvage patienter, som er blevet behandlet for apopleksi (blodprop og blødning i hjernen) mellem 2010 og 2012. Artiklen bygger på rapporten "Afdækning af uligheder i behandling" af Søren Geckler og Henning Hansen, CASA 2014Copyright © www.casa-analyse.dk - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!